Voorwaarden

Stalling   Verhuur             Verhees   Liessel

Camper  Oldtimer                Boot      Caravan


Download Stallingvoorwaarden “Stalling Verhuur Verhees” in PDF . 


Stallingvoorwaarden “Stalling Verhuur Verhees”  Geldig van 01-09-2019 tot 31-08-2020


"Stalling Verhuur Verhees " is gevestigd te : Kanaalstraat 7, 5757 RP Liessel,


E-mail: info@stallingverhuur.eu,


Tel: 06-10636049


Website: www.stallingverhuur.eu.


1. Toepasselijkheid

2. Stallingjaar / openingstijden

3. Geboden, verboden

4.. Aansprakelijkheid / verzekering

5.. Betalingen

6. Geschillen

7. Overgangsbetalingen

8. Bescherming persoonsgegevens

9. Tarieven


1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij “Stalling Verhuur Verhees” als verhuurder van de stallingruimte optreedt.


Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, auto e.d.) stalt bij “Stalling Verhuur Verhees”. De stallingovereenkomst tussen “Stalling Verhuur Verhees”en de huurder komt tot stand na het ondertekenen van de stallingsovereenkomst door de huurder.


In de stallingovereenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.

De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.


2. Stallingjaar/ openingstijden

Het stallingjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van ieder jaar.

Een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met “Stalling Verhuur Verhees” worden overeengekomen.


De stalling is open:


Het gehele jaar door en alleen op afspraak voor het halen en brengen van voertuigen.

Aanmelden via e-mail: info@stallingverhuur.eu, of tel: 06-10636049.

Kennismaken en/of de eerste keer brengen van uw object alleen na telefonische afspraak.

Er is geen mogelijkheid om de stallingsruimte zonder telefonische afspraak vooraf te betreden.


3. Geboden, verboden

Indien het object ter stalling aangeboden wordt, zal deze gezamenlijk met u in de stallingsruimte geplaatst worden. Indien u het object wenst op te halen uit de stalling of te brengen, dient u dit ten minste 48 uur van tevoren te melden. E.e.a. met vermelding van uw naam en klant, bij voorkeur via e-mail info@stallingverhuur.eu of via tel: 06-10636049

Het object wordt door “Stalling Verhuur Verhees” nooit afgegeven aan derden zonder expliciete toestemming van de huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van het object te kunnen legitimeren.

Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de eigenaar van “Stalling Verhuur Verhees” het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.


Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van “Stalling Verhuur Verhees” mag de stallingruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het voertuig.

Het is de huurder tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine (reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken, dan wel wettelijk verboden middelen en stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht “Stalling Verhuur Verhees” of diens gemachtigde toegang tot het gestalde object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.

Het is verboden om in de stallingruimte te roken.


Het is de huurder verboden zich zonder toestemming van de eigenaar in de stallingruimte te bevinden. Brandmelders dienen te worden verwijderd of de batterijen te worden verwijderd.


4. Aansprakelijkheid/ verzekering

De huurder dient zelf zorg te dragen om het ter stalling aangeboden object WA en/of Casco te verzekeren. Dit is echter geen verplichting en is volledig voor eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten. Betreden van de stallingruimte geschiedt op eigen risico.


Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.  “Stalling Verhuur Verhees” is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van “Stalling Verhuur Verhees” of personen in dienst van “Stalling Verhuur Verhees”, of door hem aangewezen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
5. Betalingen

Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingjaar dient de verschuldigde huur door “Stalling Verhuur Verhees” te zijn ontvangen. Indien het overeengekomen stallingjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 september t/m 31 augustus, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.


“Stalling Verhuur Verhees” zal een eventuele verhoging van het stallinggeld uiterlijk 1 maand voor de afloop van de (verlengde) contractduur schriftelijk aan de huurder kenbaar maken.

Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft “Stalling Verhuur Verhees” zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door “Stalling Verhuur Verhees” op de huurder verhaald worden. Indien door huurder gewenst zal er voor de betaling een factuur opgemaakt worden.


“Stalling Verhuur Verhees” heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door huurder is voldaan.

Op moment van betalingsachterstand vervalt per direct elke vorm van aansprakelijkheid van “Stalling Verhuur Verhees”.

Bij niet tijdige betaling geeft huurder automatisch het gestalde object in onderpand voor de betaling aan “Stalling Verhuur Verhees”.

Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en “Stalling Verhuur Verhees” over de stallingvoorwaarden is “Stalling Verhuur Verhees” gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie. Met het ingaan van de volgende huurperiode zal de huurprijs aangepast worden.

Wijzigingen van gegevens dienen aan "Stalling Verhuur Verhees" te worden doorgegeven.

Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, verplichten huurder en “Stalling Verhuur Verhees” zich tot alles waartoe zij op grond van de wet en/of plaatselijke verordeningen jegens elkaar gehouden zijn.


6. Geschillen

Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing


7. Overgangsbepaling

Deze stallingvoorwaarden treden in werking op 1 September 2018. Deze voorwaarden vervangt alle eerdere versies. De eerder opgemaakte overeenkomst blijft van kracht tijdens de lopende periode..


8. Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals genoemd op de overeenkomst worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Deze gegevens zullen niet aan derde verstrekt worden en zijn alleen door medewerkers van “Stalling Verhuur Verhees” in te zien. Met het tekenen van de overeenkomst gaat u hiermee akkoord.


9. Tarieven


Als tarief wordt € 20,- m2 excl. btw, met een minimum €100,- excl. btw gehanteerd in de periode van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019.


Dit tarief geldt voor alle gestalde objecten en is exclusief BTW. Dit tarief is per vierkante meter gerekend over het totale oppervlak van het object incl. fietsendrager, dissel, etc. welk het object in de stallingsruimte in beslag neemt.


De gestalde voertuigen kunnen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn 1 x per jaar (op afspraak) worden gehaald en gebracht.


Extra kosten die worden berekend bij meer dan 1x uit de stalling halen en terugzetten zijn € 30,- excl. btw per keer.


Alle hierboven genoemde prijzen gelden op jaarbasis.

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling contant of per bank op IBAN: NL28RABO 0129010618 t.n.v. Verhees met vermelding van klantnummer.


Mail: info@stallingverhuur.eu

Telefoon: +31  610636049

Copyright @ All Rights Reserved